Miksi IB?

Ohjelma tarjoaa erinomaisen reitin yliopisto-opintoihin niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Saat valita kuusi tai seitsemän ainetta, yhden jokaisesta ryhmästä. Aineita voi opiskella eritasoisina.

Vähintään kolmea ainetta opiskellaan laajana HL-tasona ja muita suppeampana SL-tasona. HL-aineissa kursseja on 9 eli oppitunteja on jokaisessa jaksossa kolme kertaa viikossa. SL-aineita taas opiskellaan 6 kurssia eli kolmessa jaksossa kumpanakin varsinaisena IB-vuotena.

IB tarjoaa mahdollisuuden keskittyä tiettyihin aineisiin. Kaikista opiskelluista aineista suoritetaan loppukoe. Tärkeän osan opiskelua muodostavat kokeellisuus, kriittinen ajattelu ja yhteiskunnallinen aktiivisuus. Luonnontieteissä tehdään laboratoriotöitä, CAS-ohjelma kannustaa koulun ulkopuoliseen toimintaan ja tutkintoon sisältyvä Extended Essay –tutkielma antaa loistavat valmiudet jatko-opintojen kirjallisiin töihin.

Kolmeen vuoteen mahtuu pänttäystä, kirjoittamista ja tuskailua, mutta myös uusia ystäviä, vanhojen tanssit, penkkarit ja opintoretkiä. Loistava ryhmähenki kannustaa eteenpäin, ja yhdessä käydään muun muassa Lontoossa.

Saat vahvan englannin kielen taidon ja tutkinnolla voit hakea suoraan lukuisiin ulkomaisiin yliopistoihin.

Erillistä kielikoetta ei siis tarvitse enää suorittaa.

Miksi IB?

Aine-esittelyt:

IB-äidinkielen

tunneilla keskustellaan, väitellään  ja pidetään puheenvuoroja; siellä totutaan ajattelemaan  ihan itse ja kriittisesti. Kirjallisuuteen perehdytään ja  samalla hankitaan kansainvälistyvässä maailmassa tarvittavaa yleissivistystä. Samalla tutustutaan vieraisiin kulttuureihin ja mennään suomalaisen kulttuurin ytimeen.  IB-äidinkielen  tunneilla  opitaan myös hyväksi kirjoittajaksi  ja varmaksi esiintyjäksi . Pienessä ja tutussa ryhmässä kaikilla on mahdollisuus osallistua ja oppia tekemällä.

Opiskelijoiden kommentteja:

”Voi välttyä keskustellessa parilta nololta tilanteelta, kun on opiskellut kirjallisuutta IB:llä.”
”IB:n tunneilla luetaan teoksia, jotka kaikkien pitäisi tuntea.”
”Oikeakielisyyttä opitaan kirjoittamisen kautta, ei oppikirjaa täyttämällä.”

Psykologia

sopii oppiaineeksi niille, jotka ovat kiinnostuneet ihmisistä – itsestään ja toisista. Psykologiassa tutkitaan ihmisen käyttäytymistä ja mielen toimintaa tieteellisesti. Psykologiaa tarvitaan nykyään kaikilla elämän aloilla, ammateissa ja omassa elämässä. IB-lukion psykologia antaa myös mahdollisuuden ymmärtää toisista kulttuureista kotoisin olevia ihmisiä, koska opetus on englanninkielistä ja monet opiskelijat ovat kotoisin muualta kuin Suomesta.

Biologian

opetuksen lähtökohtana on antaa oppilaille mahdollisuus luonnontieteellisen maailmankuvan rakentamiseen, johon liittyy tieto omasta kehosta ja planeetallamme vaikuttavista elollisista ilmiöistä. Opinnot sisältävät perustiedot ihmisen fysiologiasta, perinnöllisyystieteestä ja solujen toiminnasta. Suurempia teoreettisia kokonaisuuksia ovat evoluutioteorian ja ekologian toiminnalliset perusteet. Opetus koostuu oppituntien lisäksi kenttätöistä, laboroinneista ja vierailuista. Verrattuna normaalin lukion työtapoihin, IB-lukion biologian oppitunnit ovat askeleen lähempänä korkeakoulujen opetusta, jotta oppilaat saisivat paremmat valmiudet jatko-opintoihin, esimerkiksi terveydenhuollon alalle.

Öljy loppuu,

vedestä on pulaa, ihmiset nääntyvät nälkään ja maailmassa on yhä enemmän miljardöörejä. Resurssien määrä maapallolla on rajallinen. Mitä niillä pitäisi tehdä, miten ne käytetään tehokkaasti ja kuka niukat resurssit saa? Muun muassa näihin kysymyksiin taloustiede pyrkii vastaamaan. IB-economics kertoo kansantaloustieteen perusteet ja antaa vahvan etulyöntiaseman jatko-opintoihin pyrkiville. Näitä asioita ei lukion peruskursseilla kerrota!

George Santayana

on joskus sanonut: "Ihmiset, jotka eivät opiskele historiaa, ovat kirottuja toistamaan sitä." IB-historian kursseilla emme pelkästään opiskele historiaa, vaan analysoimme tapahtumien syitä ja seurauksia, opimme kriittisesti arvioimaan erilaisia lähteitä ja tutustumme niin maailmaa muuttaneisiin tapahtumiin ja sotiin kuin pähkähulluihin diktaattoreihinkin. IB-lukiossa historiasta kiinnostuneella on mahdollisuus opiskella kattavasti ja yksityiskohtaisesti laajojakin aihealueita.

Oletko kiinnostunut

ympäröivästä maailmasta ja sen ilmiöistä? Miksi kylmä limsapullo hikoilee helteellä tai miten kännykkä toimii? Näihin ja moniin muihin mieltäsi askarruttaviin kysymyksiin vastataan fysiikan tunneilla. 

Tule opiskelemaan fysiikkaa IB-lukioon. Meillä ilmiöiden tutkiminen ja kokeiden tekeminen itse ovat keskeinen osa opiskelua. Ne tuovat vaihtelua ja tekevät opiskelusta mielenkiintoisempaa tavallisen lukion fysiikan opiskeluun verrattuna. Fysiikan opiskelu lukiossa on myös perusedellytys, jos haluaa fyysikoksi, insinööriksi tai vaikkapa lääkäriksi. Fysiikan kurssien menestyksekäs suorittaminen vaatii vain kohtuullisia pohjatietoja fysiikasta ja matematiikasta, sillä hyvä opiskelumotivaatio ja pohjaton uteliaisuus ovat tärkeimmät eväät fysiikan opinnoissa.

Matematiikkaa

tarvitsevat niin taiteilijat perspektiivejä miettiessään kuin luonnontieteilijät tutkimuksia tehdessään. IB-matematiikan kolmesta tasosta löytyy varmasti sopiva taso kaikille opiskelijoille. Valintaan vaikuttavat omat kyvyt ja kiinnostus sekä jatko-opintosuunnitelmat. 

Kolmesta eritasoisesta matematiikasta helpoin on tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät luultavasti tarvitse matematiikkaa tulevissa opinnoissaan. He tutustuvat matematiikan maailmaan kevyemmin ja perusteista lähtien, joten pohjatietojen ei tarvitse olla kovin  hyvät.  Vaikein taso puolestaan tarjoaa loistavat tiedot ja taidot jatko-opintoja, kuten fysiikkaa, matematiikkaa ja tekniikkaa, varten. Matematiikasta kiinnostuneille vaikein kurssi tarjoaa paljon uutta ja syvempää matematiikan osaamista. Keskimmäinen taso on näiden kahden välimuoto, joka tarjoaa hyvät valmiudet esimerkiksi kemian, psykologian ja taloustieteiden opiskeluun. 

Opiskelijoiden kommentteja:

”HL matematiikka on hauskaa ja haastavaa!”
”Kun osaa matematiikkaa, ymmärtää milloin on juuri kumonnut teorian tosielämässä – omakohtaiset todennäköisyydet eivät koskaan pidä paikkaansa.”
”Tiiviissä ja pienessä ryhmässä on helppo opiskella ja ilmapiiri on rento!”
”Ryhmät ovat pieniä, joten opettajalla on aikaa neuvoa.”
”Annetaan monia ratkaisukeinoja, joten oppii olemaan luova ratkaisun suhteen.”

B-englannin

kurssit tarjoavat mahdollisuuden oppia käyttämään kieltä tarkasti, sujuvasti ja tehokkaasti erilaisissa tilanteissa. Oppitunneilla käytämme vaihtelevia ja monipuolisia materiaaleja oppilaskeskeisin työtavoin. Tutustumme mm. englanninkieliseen maailmaan, eri kulttuureihin, perinteisiin, vapaa-aikaan, sosiaalisiin suhteisiin ja globaaleihin kysymyksiin esimerkiksi eri tiedotusvälineiden ja kirjallisuuden avulla.

TOK (Theory of Knowledge)

harjaannuttaa kriittistä ajattelua ja keskustelutaitoja. Tunneilla tarkastellaan tietoa, tietämistä ja tiedon kyseenalaistamista tietävän henkilön (knower), tietämisen tapojen (ways of knowing) ja tietämisen alueiden (areas of knowledge) näkökulmista. Asioita lähestytään opiskelijoiden omien kokemusten ja näkemysten kautta.

Creativity, Action and Service

-toiminnassa saat harrastaa oman mielenkiinnon mukaan luovuutta, liikuntaa ja palvelutoimintaa. Se tarjoaa mahdollisuuden kokemusperäiseen oppimiseen ja inhimilliseen kasvuun. Tavoitteena on opiskelijan persoonallisuuden kehittyminen ja omien vahvuuksien löytäminen. Toiminnassa voit hyödyntää vanhoja, tuttuja harrastuksia ja kokeilla jotakin aivan uutta. Tähän yleensä koulun ulkopuoliseen toimintaan tulee varata noin 3 tuntia viikossa ja sitä organisoi sekä valvoo CAS-ohjaaja. 

Opiskelijoiden kommentteja:

"I am quite proud of myself for what I have done and learned."
"CAS has given me the opportunity to challenge myself."
"CAS has balanced out the stress related to school."
"Thank you CAS Programme for everlasting memories!"

Kemian

opinnot antavat hyvät perustiedot mm. luonnontieteen, tekniikan, hoitotyön ja elintarvikealan jatko-opintoihin. IB-linjan kemian opintoihin kuuluu olennaisena osana laboratoriotyöskentely, ja viikossa onkin keskimäärin yksi laboratoriotunti. Tutustumiskäynnit yliopistoon sekä alan yrityksiin ja virastoihin ovat myös osa opetusta.

Extended Essay (EE)

on 4 000 sanan itse suunniteltu ja toteutettu tutkielma jostakin IB-aineesta. Opiskelija voi valita vapaasti aiheen ja aineen, ja kyseisen aineen opettaja ohjaa kirjoittamista. Tavallisesti kaikissa kokeellisissa ja yhteiskuntatieteissä arvostetaan tieteellisiä kokeita tai tiedonkeruuta: esimerkiksi kemiassa on tehtävä kemiallisia kokeita ja  historiassa haastatteluja. EE:stä saadulla arvosanalla voi ansaita ”bonuspisteitä” diplomiin.

Spanish ab initio -kurssit

on tarkoitettu vasta-alkajille, jotka eivät aikaisemmin ole opiskelleet espanjaa. Tavoitteena on oppia espanjan kielen perusrakenteet ja tutustua espanjankieliseen kulttuuriin. Tärkeänä tavoitteena opetuksessa on alusta lähtien painottaa suullista kielitaitoa. Ab initio -espanjan suoritettuaan opiskelija osaa kommunikoida luontevasti erilaisissa tilanteissa sekä suullisesti että kirjallisesti. Hän saa hyvät edellytykset jatkaa espanjan opiskelua myöhemmin itsenäisesti.

English A Language and Literature

-kurssilla opiskellaan sekä kieltä että kirjallisuutta. Tunneilla tutustutaan erityylisiin, eri aikakausilta ja kirjallisuuslajeista oleviin teksteihin. Opiskelijat oppivat analysoimaan kriittisesti monenlaisia tekstejä ja ymmärtämään, miten kieli, kulttuuri ja konteksti punoutuvat yhteen teksteissä. Opiskelijat oppivat myös käyttämään kieltä monipuolisesti sekä kirjallisesti että suullisesti.

IB:n Visual Arts

opinnot tarjoavat loistavan mahdollisuuden tutustua monipuolisesti erilaisiin taiteen tekemisen tapoihin. Kahden vuoden aikana pääset syventämään omaa kuvallista ilmaisuasi. Lisäksi opit analysoimaan kriittisesti ympäröivää visuaalista maailmaa ja ymmärrät paremmin sen ilmiöitä.

Visual Arts opinnoissa pääset halutessasi esimerkiksi itse tekemään erilaisia kuvallisia mediasisältöjä, maalaamaan, valokuvaamaan, editoimaan, vedostamaan grafiikkaa, rakentamaan installaation, tutustumaan, muotoiluun, arkkitehtuuriin, uusiin taideilmiöihin sekä tietysti niiden taustoihin.

Visual Artsissa opitaan tekemällä, tutkimalla ja analysoimalla. Opinnoissa ei jäädä luokkahuoneen vangiksi vaan tehdään vierailuja ja tutustutaan aktiivisesti siihen, mitä muualla tapahtuu.

Nykyään on yhä enemmän ammatteja ja aloja, joissa visuaalinen ajattelu, luovuus, kyky yhdistellä uusia asioita, rohkeus kokeilla, viedä omia ideoita eteenpäin ovat tärkeitä. Visual Arts on opintokokonaisuus, joiden aikana harjoitat näitä taitoja.